Program zajęć technicznych jest zgodny z podstawą programowa zajęć technicznych określonej Rozporządzeniem MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, która określa wymagania ogólne celów kształcenia:
 1. Rozpoznawanie i opis działania elementów środowiska technicznego.
 2. Planowanie i realizacja praktycznych działań technicznych (od pomysłu do wytworu).
 3. Sprawne i bezpieczne posługiwanie się sprzętem technicznym.
      Program realizowany jest według podręczników do zajęć technicznych wydawnictwa Stanpol, autorstwa Bogusławy  Staneckiej i Czesława Staneckiego, dopuszczonych do użytku szkolnego, przeznaczonych do kształcenia ogólnego uwzględniających nową podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla wybranego typu szkoły i rodzaju zajęć edukacyjnych posiadających w wykazie numer ewidencyjny:
 1. 321/1/2011/z1 - Karta rowerowa. Zajęcia techniczne w klasach IV-VI szkoły podstawowej -data dopuszczenia: 2011-12-16 
 2. 321/2/2012 - Zajęcia techniczne. Część 1 - data dopuszczenia: 2012-04-04 
 3. 321/3/2012 - Zajęcia techniczne. Część 2 - data dopuszczenia: 2012-11-26 

Sposób i kryteria oceniania postępów ucznia.

Ocenie podlegają następujące obszary aktywności:
 • aktywność na lekcjach;
 • prace wytwórcze wykonywane na lekcjach;
 • zadania dodatkowe;
 • odpowiedzi ustne;
 • testy;
 • zadania domowe;
 • przygotowanie uczniów do zajęć.

Ogólne wymagania na poszczególne oceny:

Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
 • zdobył wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania;
 • biegle posługuje się zdobytą wiedzą i umiejętnościami w nietypowych sytuacjach praktycznych;
 • racjonalnie wykorzystuje swoje uzdolnienia na każdych zajęciach;
 • proponuje nowatorskie rozwiązania;
 • osiąga sukcesy w konkursach technicznych.
Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
 • opanował w pełni treści programowe, samodzielnie wyjaśnia zjawiska i procesy, rozumie zależności;
 • w pełni wykorzystuje wiadomości i umiejętności do rozwiązania zadań problemowych;
 • właściwie organizuje stanowisko pracy, przestrzega zasad bhp;
 • sprawnie posługuje się narzędziami i przyborami, poprawnie wykonuje operacje technologiczne;
 • potrafi współdziałać w grupie podczas realizacji zadań zespołowych.
Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
 • opanował w stopniu zadowalającym wiadomości określone programem nauczania;
 • umie wykorzystywać wiadomości i umiejętności do rozwiązywania zadań teoretycznych i praktycznych;
 • stosuje zasady dotyczące organizacji i bezpieczeństwa pracy, racjonalnie wykorzystuje czas pracy;
 • poprawnie posługuje się narzędziami i przyborami, w stopniu zadowalającym opanował umiejętności technologiczne.
Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
 • opanował wiadomości na poziomie podstaw programowych;
 • umie wykorzystać wiadomości i umiejętności do rozwiązania zadań teoretycznych i praktycznych o średnim stopniu trudności;
 • przeważnie stosuje zasady dotyczące organizacji i bezpieczeństwa pracy;
 • mało efektywnie wykorzystuje czas pracy;
 • popełnia błędy w posługiwaniu się narzędziami i przyborami, w stopniu średnim opanował operacje technologiczne.
Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
 • ma braki w wiedzy na poziomie podstaw programowych;
 • rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności;
 • ma trudności z poprawną organizacją pracy, wykazuje brak samodzielności;
 • posługuje się tylko prostymi narzędziami i przyborami, z pomocą nauczyciela wykonuje proste operacje technologiczne.

USZEGÓŁOWIONE KRYTERIA NA OCENĘ:


KLASA IV

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

Wymagania zostały opracowane na podstawie materiałów autorstwa Bogusławy Staneckiej i Czesława Staneckiego, autorów programu nauczania realizowanego według podręcznika do zajęć technicznych w szkole podstawowej „karta rowerowa” wydawnictwa STANPol autorstwa wyżej wymienionych.

Ocena
(poziom wymagań)
Kryteria

Celująca

(wykraczające)

stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
 • zdobył wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania z zakresu BRD;
 • biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu zadań teoretycznych i praktycznych - proponuje rozwiązania nietypowe;
 • biegle i właściwie posługuje się Kodeksem drogowym;
 • śledzi zmiany w przepisach dotyczących ruchu drogowego;
 • jest zaangażowany emocjonalnie i dąży do samodoskonalenia oraz poszerzania zakresu swojej wiedzy z BRD;
 • współpracuje z policją;
 • motywuje innych uczniów;
 • racjonalnie wykorzystuje czas oraz przestrzega zasad bhp;
 • odnosi sukcesy w konkursach BRD.

(aby uzyskać ocenę celującą nie jest konieczne spełnienie wszystkich warunków, ale większości z nich – przy czym dwa pierwsze koniecznie)

Bardzo dobra

(dopełniające)

stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
 • podczas wykonywania typowych zadań teoretycznych i praktycznych wykazuje się dużą samodzielnością, starannością, sumiennością oraz odpowiedzialnością w działaniu;
 • opanował pełny zakres wiedzy określonej programem nauczania dotyczący BRD;
 • w pełni wykorzystuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania zadań problemowych;
 • potrafi w praktyce zastosować poznane wiadomości dotyczące zasad ruchu drogowego;
 • umiejętnie posługuje się Kodeksem drogowym;
 • opanował bezbłędnie technikę jazdy na rowerze;
 • prace wytwórcze wykonuje zgodne z projektem;
 • zna i stosuje podczas pracy zasady bezpieczeństwa i higieny;
 • bardzo chętnie prezentuje zdobytą wiedzę na forum klasy.

Dobra

(rozszerzone)

stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
 • podczas wykonywania typowych zadań teoretycznych i praktycznych wykazuje zaangażowanie i samodzielność w działaniu, jest staranny i systematyczny;
 • opanował w dużym zakresie wiedzę określoną programem nauczania w zakresie BRD;
 • wykorzystuje zdobyte wiadomości i umiejętności do samodziel­nego rozwiązywania typowych zadań;
 • jego prace są estetyczne lecz zawierają drobne niedociągnięcia;
 • właściwie korzysta z Kodeksu drogowego;
 • zna i stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dostateczna

(podstawowe)

stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
 • podczas wykonywania typowych zadań teoretycznych i praktycznych podejmuje próby samodzielnego rozwiązywania zadań, rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności;
 • opanował minimum zakresu wiedzy określonej programem nauczania z zakresu BRD;
 • ma problem z zastosowaniem w praktyce poznanych wiadomo­ści dotyczących zasad ruchu drogowego;
 • opanował w stopniu podstawowym technikę jazdy na rowerze;
 • prace wytwórcze wykonuje niedokładnie i mało estetycznie;
 • czasami korzysta z Kodeksu drogowego;
 • mało efektywnie wykorzystuje czas pracy;
 • stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dopuszczająca

(konieczne)

stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
 • stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • ma braki wiedzy w zakresie podstawowych treści określonych programem nauczania;
 • przy pomocy nauczyciela rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności;
 • rzadko korzysta z Kodeksu drogowego;
 • ma trudności z poprawną organizacją pracy.

Niedostateczna

stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
 • podczas wykonywania zadań teoretycznych i praktycznych nie wykazuje chęci do pracy, jest niesamodzielny oraz nie potrafi organizować pracy;
 • nie opanował minimum wiedzy określonej programem naucza­nia, co uniemożliwia zdobycie karty rowerowej;
 • nie jest w stanie wykonać najprostszych zadań;
 • nie przestrzega zasad bezpiecznej i higienicznej pracy.

Uszczegółowione wymagania :

Materiał nauczania podzielony jest na grupy tematyczne, do których zostały określone treści oraz osiągnięcia ucznia (wiadomości i umiejętności), które powinien opanować.

Osiągnięcia podzielone są na:

 • konieczne – niezbędne do otrzymania oceny dopuszczającej;
 • podstawowe – ich opanowanie gwarantuje uzyskanie oceny dostatecznej;
 • ponadpodstawowe – umożliwiają osiąganie ocen powyżej dostatecznej w zależności od stopnia ich opanowania opisanych w tabeli opisującej kryteria na poszczególne oceny.
 1. PRZEPISY O RUCHU PIESZYCH
 2. ZASADY BEZPIECZNEGO PORUSZANIA SIĘ PO DROGACH
 3. ZNAKI I SYGNAŁY DROGOWE OBOWIĄZUJĄCE ROWERZYSTÓW
 4. MANEWRY NA DRODZE
 5. ZASADY PIERWSZEŃSTWA PRZEJAZDU NA SKRZYŻOWANIACH
 6. ZASADY RUCHU DROGOWEGO OBOWIĄZUJĄCE ROWERZYSTÓW
 7. BUDOWA I KONSERWACJA ROWERU
 8. WYPADEK NA DRODZE
 9. DOSKONALENIE TECHNIKI JAZDY ROWEREM

I Przepisy o ruchu pieszych

Materiał nauczania Osiągnięcia uczniów
 1. Definicja określenia: droga, pieszy i uczestnik ruchu drogowego.
 2. Elementy drogi
 3. Poruszanie się pieszych po drodze w mieście, na wsi oraz poza terenem zabudowanym.
 4. Poruszanie się w miejscach o ograniczonej widoczności.
 5. Znaczenie elementów odblaskowych.
 6. Znaki drogowe dotyczące pieszych.
Wymagania konieczne
Uczeń:
 • w konkretny przypadku (w terenie lub na rysunku) potrafi wskazać podstawowe elementy drogi – jezdnia, pobocze, chodnik;
 • wie jak korzystać z drogi z chodnikiem oraz bez chodnika.
Wymagania podstawowe
Uczeń:
 • nazywa elementy drogi;
 • opisuje zachowania pieszego podczas korzystania z jezdni i pobocza;
 • omawia zasady poruszania się w mieście i poza miastem;
 • wymienia czynniki wpływające na polepszenie widoczności i bezpieczeństwa pieszego na drodze;
 • rozpoznaje i nazywa znaki drogowe pionowe dotyczące pieszych.
Wymagania ponadpodstawowe
Uczeń:
 • wyjaśnia podstawowe pojęcia dotyczące ruchu pieszych;
 • przewiduje niebezpieczne sytuacje związane z nieprawidłowym sposobem poruszania się pieszych;
 • uzasadnia potrzebę noszenia elementów odblaskowych;
 • poprawnie interpretuje znaczenie znaków drogowych dotyczących pieszych.
 1. Przechodzenie przez jezdnię:
  1. po pasach bez sygnalizacji świetlnej;
  2. po pasach z sygnalizacją świetlną;
  3. po pasach z wysepką na środku;
  4. poza przejściami dla pieszych;
  5. w miejscach o ograniczonej widoczności.
 2. Przechodzenie przez przejazdy kolejowe strzeżone i niestrzeżone.
 3. Zasady obowiązujące pieszych poruszających się w kolumnie.
Wymagania konieczne
Uczeń:
 • rozpoznaje na drodze miejsce przeznaczone do przejścia na drugą stronę;
 • wie, jak zachować się na przejściu z sygnalizacją świetlną;
 • potrafi zademonstrować jak przejść przez jezdnię gdy nie ma wyznaczonego miejsca do przechodzenia na drugą stronę.
Wymagania podstawowe
Uczeń:
 • wymienia zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię na przejściach;
 • objaśnia sposób przechodzenia przez jezdnię zgodnie z zasadą upewniania się i zasadą ruchu prawostronnego;
 • bezpiecznie przechodzi przez jezdnię w miejscach oznaczonych i nieoznaczonych zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami;
 • wymienia zasady bezpiecznego poruszania się pieszych w kolumnie.
Wymagania ponadpodstawowe
Uczeń:
 • wyjaśnia podstawowe pojęcia dotyczące ruchu pieszych;
 • przewiduje niebezpieczne sytuacje związane z nieprawidłowym sposobem poruszania się pieszych;
 • uzasadnia potrzebę noszenia elementów odblaskowych;
 • poprawnie interpretuje znaczenie znaków drogowych dotyczących pieszych.
 1. Rozwiązywanie testów dotyczących ruchu pieszych.
Wymagania konieczne
Uczeń: poprawnie rozwiązuje ponad 30% zadań.
Wymagania podstawowe
Uczeń: poprawnie rozwiązuje co najmniej 60% zadań.
Wymagania ponadpodstawowe
Uczeń:
 • dobry – poprawnie rozwiązuje co najmniej 75% zadań;
 • bardzo dobry – poprawnie rozwiązuje co najmniej 90% zadań;
 • celujący – bezbłędnie rozwiązuje wszystkie zadania.
POWRÓT DO: >

II Zasady bezpiecznego poruszania się po drogach

Materiał nauczania Osiągnięcia uczniów
 1. Zasada szczególnej ostrożności.
 2. Zasada ograniczonego zaufania.
 3. Zasada ruchu prawostronnego.
Wymagania podstawowe
Uczeń:
 • wymienia zasady bezpiecznego poruszania się po drodze;
 • określa sytuacje na drodze, w których należy stosować poznane zasady.
Wymagania ponadpodstawowe
Uczeń:
 • charakteryzuje zasady bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym;
 • dostrzega zagrożenia wynikające z nie przestrzegania zasad bezpiecznego poruszania się po drodze.
POWRÓT DO: >

III Znaki i sygnały drogowe obowiązujące rowerzystów:

Materiał nauczania Osiągnięcia uczniów
 1. Klasyfikacja znaków i  sygnałów drogowych.
 2. Znaki drogowe pionowe.
 3. Znaki drogowe poziome.
 4. Sygnały świetlne, dźwiękowe oraz sygnały dawane przez osobę kierującą ruchem.
 5. Hierarchia ważności znaków, sygnałów, poleceń i przepisów
Wymagania konieczne
Uczeń:
 • rozumie znaczenie znaków zakazu i nakazu obowiązujących rowerzystów i pieszych;
 • wie jak zachować się widząc znaki (poziome i pionowe): stop, ustąp pierwszeństwa, droga z pierwszeństwem.
Wymagania podstawowe
Uczeń:
 • rozróżnia znaki drogowe pionowe i poziome;
 • rozpoznaje grupy znaków drogowych pionowych na podstawie ich kształtu i koloru;
 • nazywa i opisuje wybrane znaki drogowe pionowe i poziome;
 • potrafi dostosować się do zakazów i nakazów wyrażonych za pomocą znaków drogowych;
 • nazywa sygnały występujące na drodze;
 • wyjaśnia znaczenie sygnałów świetlnych i odpowiadających im sygnałów dawanych przez osobę kierującą ruchem;
 • potrafi dostosować się do sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej oraz do sygnałów dawanych przez osobę kierującą ruchem;
 • określa kolejność ważności znaków, sygnałów, poleceń oraz przepisów.
Wymagania ponadpodstawowe
Uczeń:
 • prawidłowo interpretuje treść znaków pionowych i poziomych obowiązujących rowerzystę;
 • wyjaśnia treść oraz znaczenie tabliczek umieszczonych pod znakami;
 • wymienia znaki o szczególnych kształtach i uzasadnia ich odmienność;
 • dobiera znaki drogowe pionowe do odpowiednich znaków poziomych;
 • uzasadnia konieczność rozmieszczania znaków drogowych w różnych miejscach;
 • uzasadnia potrzebę znajomości znaków i sygnałów drogowych oraz konieczność stosowania się do nich;
 • przewiduje skutki nie przestrzegania zasad i przepisów wynikających z treści znaków oraz sygnałów drogowych.
POWRÓT DO: >

IV Manewry na drodze:

Materiał nauczania Osiągnięcia uczniów
 1. Prezentacja i omówienie sposobu wykonania podstawowych manewrów:
  • włączanie się do ruchu;
  • zmiana pasa ruchu;
  • zmiana kierunku jazdy;
  • wymijanie;
  • omijanie;
  • wyprzedzanie.
 2. Znaki drogowe powiązane z manewrami drogowymi.
 3. Zasady bezpieczeństwa podczas wykonywania manewrów.
Wymagania konieczne
Uczeń:
 • potrafi określić podstawowe zasady podczas wykonywania manewrów wpływające na bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
 • wykonując manewry na placu manewrowym dba o bezpieczeństwo swoje i innych.
Wymagania podstawowe
Uczeń:
 • wymienia podstawowe manewry w ruchu drogowym;
 • opisuje zachowanie rowerzysty włączającego się do ruchu oraz rowerzysty zamierzającego zmienić zajmowany pas ruchu;
 • nazywa manewry powodujące zmianę kierunku jazdy;
 • rozróżnia manewry: wymijanie, omijanie, wyprzedzanie;
 • poprawnie wykonuje manewry na placu manewrowym.
Wymagania ponadpodstawowe
Uczeń:
 • wyjaśnia na czym polegają manewry;
 • wyjaśnia zasady obowiązujące rowerzystę podczas wykonywania poszczególnych manewrów;
 • dostrzega zagrożenia, jakie mogą wystąpić podczas wykonywania manewrów.
POWRÓT DO: >

V Zasady pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach:

Materiał nauczania Osiągnięcia uczniów
 1. Pojęcie skrzyżowania.
 2. Rodzaje skrzyżowań oraz powiązane z nimi znaki drogowe.
 3. Zasady przejazdu przez skrzyżowanie:
  1. równorzędne;
  2. podporządkowane;
  3. o ruchu okrężnym;
  4. o ruchu kierowanym sygnalizacją świetlną.
 4. Pojazdy uprzywilejowane na skrzyżowaniu
Wymagania konieczne
Uczeń:
 • wie jak rozpoznać i zachować się na skrzyżowaniu dróg równorzędnych;
 • wie jak zachować się na skrzyżowaniu widząc znaki; ustąp pierwszeństwa i droga z pierwszeństwem;
 • wie jak zachować się na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną;
 • wie jak zachować się gdy do skrzyżowania dojeżdża pojazd uprzywilejowany.
Wymagania podstawowe
Uczeń:
 • wyjaśnia pojęcia: skrzyżowanie, pojazd uprzywilejowany;
 • zna rodzaje skrzyżowań i sposoby ich oznakowania;
 • opisuje znaczenie znaków i sygnałów na skrzyżowaniach;
 • określa pierwszeństwo przejazdu pojazdów na skrzyżowaniu w różnych sytuacjach drogowych z drobną pomocą nauczyciela.
Wymagania ponadpodstawowe
Uczeń:
 • charakteryzuje poszczególne rodzaje skrzyżowań;
 • dobiera znaki drogowe do rodzaju skrzyżowania;
 • wyjaśnia zasady przejazdu na skrzyżowaniach równorzędnych, podporządkowanych, z sygnalizacją świetlną oraz na skrzyżowaniach o ruchu okrężnym;
 • potrafi ocenić sytuację na skrzyżowaniu i podjąć właściwą decyzję;
 • przewiduje zagrożenia, które mogą wystąpić podczas przejeżdżania przez skrzyżowanie.
POWRÓT DO: >

VI Zasady ruchu drogowego obowiązujące rowerzystów

Materiał nauczania Osiągnięcia uczniów
 1. Przepisy ruchu drogowego dotyczące rowerzystów.
 2. Poruszanie się po drogach.
 3. Zachowanie się rowerzysty wobec pieszych.
 4. Miejsca przejazdu rowerzystów przez jezdnię.
 5. Zakazy dotyczące rowerzystów.
 6. Kolumna rowerów.
Wymagania konieczne
Uczeń:
 • wie jak rozpoznać drogę tylko dla rowerów oraz dla rowerów i pieszych;
 • rozpoznaje miejsca gdzie nie wolno poruszać się rowerem;
 • zna najważniejsze zasady jazdy rowerem po drodze dostępnej dla wszystkich pojazdów, drodze tylko dla rowerów oraz drodze dla rowerów i pieszych;
 • zna najważniejsze zakazy obowiązujące rowerzystów.
Wymagania podstawowe
Uczeń:
 • wymienia prawa rowerzysty;
 • określa obowiązki rowerzysty;
 • wymienia oraz uzasadnia zakazy stosowane wobec rowerzystów.
Wymagania ponadpodstawowe
Uczeń:
 • prawidłowo interpretuje prawa oraz obowiązki rowerzysty;
 • wyjaśnia konieczność stosowania się do zakazów w ruchu drogowym;
 • dostrzega zagrożenia mogące wystąpić na skutek nie przestrzegania przepisów i zasad ruchu drogowego.
 1. Zasady zdawania na kartę rowerową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Procedury wydawania karty rowerowej.
 3. Analiza i wypełnianie arkusza zaliczeń.
Wymagania podstawowe
Uczeń:
 • wymienia warunki, jakie musi spełnić, aby uzyskać kartę rowerową;
 • poprawnie wypełnia druk z danymi osobowymi - arkusz zaliczeń.
Wymagania ponadpodstawowe
Uczeń:
 • uzasadnia konieczność posiadania karty rowerowej.
 1. Rozwiązywanie testów dotyczących ruchu pieszych.
Wymagania konieczne
Uczeń: poprawnie rozwiązuje ponad 30% zadań.
Wymagania podstawowe
Uczeń: poprawnie rozwiązuje ponad 60% zadań.
Wymagania ponadpodstawowe
Uczeń:
 • dobry – poprawnie rozwiązuje co najmniej 75% zadań;
 • bardzo dobry – poprawnie rozwiązuje co najmniej 90% zadań;
 • celujący – bezbłędnie rozwiązuje wszystkie zadania.
POWRÓT DO: >

VII Budowa i konserwacja roweru

Materiał nauczania Osiągnięcia uczniów
 1. Historia roweru.
 2. Funkcja i budowa roweru.
 3. Obowiązkowe i dodatkowe wyposażenie roweru oraz jego stan techniczny.
 4. Elementy układu oświetleniowego oraz hamulcowego roweru i ich funkcja.
 5. Obsługa techniczna oraz konserwacja wg zaleceń podanych w instrukcji
 6. Prezentacja i omówienie podstawowych czynności związanych z eksploatacją oraz konserwacją roweru:
  • regulacja siodełka i kierownicy;
  • sprawdzenie oświetlenia i hamulców oraz stanu ogumienia;
  • czyszczenie i oliwienie.
Wymagania konieczne
Uczeń:
 • wymienia elementy będące obowiązkowym wyposażeniem roweru;
 • potrafi przeprowadzić podstawową regulację roweru.
Wymagania podstawowe
Uczeń:
 • nazywa i wskazuje podstawowe mechanizmy i układy roweru;
 • wymienia i wskazuje elementy wchodzące w skład układu hamulcowego oraz elementy stanowiące instalację elektryczną;
 • rozróżnia elementy stanowiące obowiązkowe i dodatkowe wyposażenie roweru;
 • potrafi przeprowadzić podstawową konserwację i regulację roweru.
Wymagania ponadpodstawowe
Uczeń:
 • wskazuje kolejne etapy rozwoju konstrukcji roweru
 • dostrzega związek między potrzebą zwiększania funkcjonalności konstrukcji, a wprowadzanymi zmianami;
 • wyjaśnia zasadę działania układu hamulcowego oraz instalacji elektrycznej;
 • obsługuje i eksploatuje rower zgodnie z instrukcją jego obsługi;
 • określa sposoby zapobiegania awariom, które powstają w wyniku eksploatacji roweru;
 • uzasadnia celowość dbania o stan techniczny roweru.
POWRÓT DO: >

VIII Wypadek na drodze

Materiał nauczania Osiągnięcia uczniów
 1. Przyczyny wypadków drogowych.
 2. Pojęcia: kolizja i wypadek drogowy.
 3. Oznakowanie miejsca wypadku.
 4. Powiadomienie służb ratunkowych.
 5. Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej.
 6. Zawartość apteczki pierwszej pomocy.
 7. Zasady postępowania przy opatrywaniu ran, krwotokach zewnętrznych oraz zwichnięciach, złamaniach i poparzeniach.
Wymagania konieczne
Uczeń:
 • zna numery telefonów pogotowia, policji oraz straży pożarnej;
 • potrafi wezwać pomoc na miejsce wypadku.
Wymagania podstawowe
Uczeń:
 • wymienia przyczyny wypadków drogowych z udziałem pieszych i rowerzystów;
 • zna numery telefonów pogotowia, policji oraz straży pożarnej;
 • potrafi wezwać pomoc na miejsce wypadku;
 • określa sposoby zapobiegania wypadkom.
Wymagania ponadpodstawowe
Uczeń:
 • wyjaśnia zasady postępowania w razie wypadku (bez ofiar oraz z ofiarami w ludziach);
 • ustala czynności, które uczeń może wykonać w razie wypadku;
 • potrafi ocenić stan poszkodowanego i podjąć właściwą decyzję;
 • potrafi udzielić pierwszej pomocy w drobnych urazach (skaleczenie, otarcie, krwawienie, poparzenie, zwichnięcie, złamanie).
POWRÓT DO: >

IX Doskonalenie techniki jazdy rowerem

Materiał nauczania Osiągnięcia uczniów
 1. Doskonalenie umiejętności jazdy na rowerze:
  • ruszanie z miejsca;
  • jazda po wyznaczonym pasie ruchu;
  • jazda po prostych odcinkach i łukach;
  • jazda z góry i pod górę;
  • jazda w złych warunkach widoczności;
  • kierowanie rowerem tylko jedną ręką (prawą lub lewą);
  • hamowanie;
  • zatrzymanie się przed przeszkodą.
 2. Doskonalenie wykonywania podstawowych manewrów (włączanie się do ruchu, zmiana pasa lub kierunku jazdy, zawracanie, omijanie, wymijanie oraz wyprzedzanie).
Wymagania konieczne
Uczeń:
 • prawidłowo porusza się rowerem;
 • podczas manewrów zwraca uwagę na bezpieczeństwo swoje i innych.
Wymagania podstawowe
Uczeń:
 • prawidłowo porusza się rowerem;
 • poprawnie wykonuje podstawowe manewry.
Wymagania ponadpodstawowe
Uczeń:
 • jeździ rowerem zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami ruchu drogowego;
 • uzasadnia celowość:
  1. stosowania elementów odblaskowych na kołach roweru i na ubiorze rowerzysty,
  2. stosowania oświetlenia,
  3. noszenia ubrań w jaskrawych kolorach;
 • uzasadnia potrzebę stosowania kasku ochronnego, ochraniaczy łokci i kolan.
POWRÓT DO: >

KLASY V i VI

Materiał realizowany w Klasach V i VI jest podzielony na siedem grup tematycznych, do których wymagane umiejętności i wiedza z nich obowiązująca zostały przedstawione w tabelach.

Standardy wymagań edukacyjnych w zakresie wiadomości i umiejętności uczniów:


RYSUNEK TECHNICZNY
Wymagania Osiągnięcia Uczniów
Umiejętności Wiadomości
  Konieczne
  K

  ocena:
  dopuszczająca
 • Posługują się elementarnymi przyborami kreślarskimi.
 • Czytają proste rysunki techniczne.
 • Znają pojęcie aksonometrii.
 • Nazywają trzy rodzaje rzutów aksonometrycznych.
  Podstawowe
  K + P

  ocena:
  dostateczna
 • Określają funkcję i przeznaczenie podstawowych przyborów do rysowania.
 • Odróżniają izometrię od dimetrii ukośnej i prostokątnej.
 • Znają układ osi w poszczególnych rodzajach aksonometrii.
 • Znają zależności wymiarów grubości, szerokości i wysokości w rodzajach aksonometrii.
 • Objaśniają zasady tworzenia rysunku w izometrii.
  Rozszerzające
  (K + P) + R

  ocena:
  dobra
 • Na podstawie rzutów aksonometrycznych rysują przedmioty w rzutach prostokątnych.
 • Wskazują różnicę pomiędzy izometrią a dimetrią ukośną i prostokątną.
 • Omawiają kolejne etapy rysowania w aksonomertii.
  Dopełniające
  (K + P + R) + D

  ocena:
  bardzo dobra
 • Sprawnie posługują się przyborami do rysowania.
 • Rysują przedmioty w izometrii oraz dimetrii ukośnej i prostokątnej na podstawie rzutów prostokątnych.
 • Wyjaśniają terminologię stosowaną w rysunku technicznym.
 • Uzasadniają potrzebę stosowania rysunku technicznego, jako środka przekazu informacji technicznej między projektantem, a wykonawcą.
  Ponadprogramowe
  (K + P + R + D) + PP

  ocena:
  celująca
 • Wykonują rzuty aksonometryczne złożonych przedmiotów.
 • Posiadają szeroki zakres wiedzy z rysunku technicznego i posługują się nią.

POWRÓT DO:

KLASY V i VI początek strony

Materiał realizowany w klasie V jest podzielony na cztery grupy tematyczne, do których wymagane umiejętności i wiedza z nich obowiązująca zostały przedstawione w tabelach. 

Standardy wymagań edukacyjnych w zakresie wiadomości i umiejętności uczniów:


Wymagania Osiągnięcia Uczniów
Umiejętności Wiadomości
  Konieczne
  K

  ocena:
  dopuszczająca
 • Posługują się podstawowymi narzędziami do obróbki papieru.
 • Wykonują proste operacje technologiczne: przenoszą wymiar na materiał, zaginają, dzielą i łączą materiał.
 • Wymieniają surowce, z których wytwarza się papier.
 • Podają przykłady rodzajów papieru (bibułka, tektura, karton).
 • Nazywają narzędzia stosowane do obróbki papieru.
  Podstawowe
  K + P

  ocena:
  dostateczna
 • Określają obszary zastosowań papieru.
 • Dobierają narzędzia do obrabianego materiału.
 • Charakteryzują pojęcie obróbka papieru.
 • Z pomocą nauczyciela wykonują prace wytwórcze.
 • Wymieniają właściwości papieru.
 • Wymieniają podstawowe wyroby papiernicze i ich zastosowanie.
 • Rozróżniają narzędzia stosowane do obróbki papieru.
 • Nazywają operacje technologiczne stosowane przy obróbce papieru.
  Rozszerzające
  (K + P) + R

  ocena:
  dobra
 • Określają możliwość zastąpienia różnych materiałów wyrobami papierniczymi.
 • Porównują właściwości papieru różnych klas.
 • Dobierają narzędzia do operacji technologicznych.
 • Samodzielnie wykonują prace wytwórcze.
 • Dzielą papier ze względu na gramaturę.
 • Wyjaśniają, metody uzyskiwania włókien z drewna.
 • Wskazują różnice między klasami papieru.
 • Określają właściwości papieru i umieją je scharakteryzować.
  Dopełniające
  (K + P + R) + D

  ocena:
  bardzo dobra
 • Dobierają sposoby łączenia wyrobów papierniczych.
 • Dobierają materiał do wytworu.
 • Planują pracę wytwórczą, uwzględniając kolejność wykonywania operacji technologicznych i czas ich trwania.
 • Wykonują prace starannie i estetycznie.
 • Definiują pojęcia: „pergamin”, „papirus”, „celuloza”.
 • Określają jednostkę gramatury, dokonują podziału papieru z uwzględnieniem gramatury dla każdej grupy.
 • Uzasadniają konieczność recyklingu makulatury z podaniem oszczędności.
  Ponadprogramowe
  (K + P + R + D) + PP

  ocena:
  celująca
 • Uzasadniają potrzebę oszczędzania papieru.
 • Uzasadniają celowość stosowania recyklingu.
 • Podczas realizacji zadań technicznych stosują nowatorskie rozwiązania.
 • Posiadają wykraczający poza program zakres wiedzy, np. prezentują nietypowe zastosowania wyrobów papierniczych.

Wymagania Osiągnięcia Uczniów
Umiejętności Wiadomości
  Konieczne
  K

  ocena:
  dopuszczająca
 • Posługują się elementarnymi przyborami kreślarskimi.
 • Odwzorowują wielkie litery pisma technicznego.
 • Czytają proste rysunki techniczne.
 • Wymieniają nazwy formatów arkuszy papieru.
 • Nazywają rodzaje linii rysunkowych.
 • Nazywają trzy rzuty prostokątne.
  Podstawowe
  K + P

  ocena:
  dostateczna
 • Określają funkcję i przeznaczenie podstawowych przyborów do rysowania.
 • Rysują wybrane figury płaskie i rzuty prostokątne mało skomplikowanych figur przestrzennych.
 • Znają wymiary arkuszy papieru o formatach zasadniczych.
 • Wyjaśniają znaczenie znaków wymiarowych.
 • Omawiają zastosowanie najczęściej używanych linii rysunkowych.
 • Objaśniają zasady tworzenia rzutów prostokątnych.
  Rozszerzające
  (K + P) + R

  ocena:
  dobra
 • Sprawnie posługują się przyborami do rysowania.
 • Posługują się pismem technicznym (wielkie litery i cyfry).
 • Rysują i wymiarują wybrane figury płaskie i rzuty prostokątne prostych figur przestrzennych.
 • Rozróżniają formaty zasadnicze papieru rysunkowego.
 • Objaśniają zasady wymiarowania.
 • Wyjaśniają pojęcia związane z rzutowaniem prostokątnym.
  Dopełniające
  (K + P + R) + D

  ocena:
  bardzo dobra
 • Sporządzają rysunki techniczne z wymiarami, stosując podziałki.
 • Uzasadniają potrzebę stosowania rysunku technicznego, jako środka przekazu informacji technicznej między projektantem, a wykonawcą.
 • Wyjaśniają terminologię stosowaną w rysunku technicznym.
  Ponadprogramowe
  (K + P + R + D) + PP

  ocena:
  celująca
 • Dostrzegają i uzasadniają potrzebę porozumiewania się w środowisku technicznym za pomocą znormalizowanych znaków, symboli i rysunków technicznych.
 • Posiadają szeroki zakres wiedzy z rysunku technicznego i posługują się nią.

Wymagania Osiągnięcia Uczniów
Umiejętności Wiadomości
  Konieczne
  K

  ocena:
  dopuszczająca
 • Posługują się podstawowymi narzędziami do obróbki drewna.
 • Wykonują proste operacje technologiczne: przenoszą wymiar na materiał, dzielą materiał, wyrównują krawędzie posługując się tarnikiem i papierem ściernym.
 • Wymieniają podstawowe gatunki drewna.
 • Wyliczają materiały drewnopochodne.
 • Nazywają narzędzia stosowane do obróbki drewna i materiałów drewnopochodnych.
  Podstawowe
  K + P

  ocena:
  dostateczna
 • Określają obszary zastosowań drewna i materiałów drewnopochodnych.
 • Dobierają narzędzia do obrabianego materiału.
 • Charakteryzują zawody związane z przemysłem drzewnym.
 • Omawiają podstawowe właściwości fizyczne różnych gatunków drewna.
 • Wymieniają asortymenty drewna.
 • Rozróżniają materiały drewnopochodne.
 • Rozróżniają narzędzia stosowane do obróbki drewna.
 • Nazywają rodzaje połączeń elementów drewnianych.
 • Nazywają podstawowe operacje technologiczne stosowane przy obróbce drewna.
  Rozszerzające
  (K + P) + R

  ocena:
  dobra
 • Określają możliwość zastąpienia drewna materiałami drewnopochodnymi.
 • Porównują właściwości drewna z właściwościami materiałów drewnopochodnych.
 • Dobierają narzędzia do operacji technologicznych.
 • Wyliczają wady i zalety drewna oraz materiałów drewnopochodnych.
 • Wyjaśniają, w jaki sposób otrzymuje się materiały drewnopochodne.
 • Wskazują różnice między połączeniem rozłącznym, a nierozłącznym.
  Dopełniające
  (K + P + R) + D

  ocena:
  bardzo dobra
 • Dobierają sposoby łączenia elementów drewnianych i drewnopochodnych.
 • Dobierają materiał (gatunek drewna) do wytworu.
 • Planują pracę wytwórczą, uwzględniając kolejność wykonywania operacji technologicznych i czas ich trwania.
 • Wyjaśniają różnice między właściwościami fizycznymi różnych gatunków drewna.
 • Omawiają rodzaje połączeń elementów drewnianych i drewnopochodnych.
 • Wyjaśniają wpływ właściwości różnych gatunków drewna na wartość i zastosowanie wyprodukowanych wyrobów.
  Ponadprogramowe
  (K + P + R + D) + PP

  ocena:
  celująca
 • Uzasadniają potrzebę przeprowadzania badań właściwości fizycznych drewna.
 • Uzasadniają celowość stosowania materiałów drewnopochodnych.
 • Podczas realizacji zadań technicznych stosują nowatorskie rozwiązania.
 • Posiadają wykraczający poza program zakres wiedzy, np. prezentują nietypowe zastosowania drewna i materiałów drewnopochodnych.

Wymagania Osiągnięcia Uczniów
Umiejętności Wiadomości
  Konieczne
  K

  ocena:
  dopuszczająca
 • Montują proste obwody elektryczne.
 • Czytają i odwzorowują proste schematy elektryczne.
 • Definiują pojęcie „obwód elektryczny”.
 • Nazywają źródła i odbiorniki energii elektrycznej.
 • Znają symbole graficzne wybranych elementów elektrycznych.
  Podstawowe
  K + P

  ocena:
  dostateczna
 • Czytają i rysują proste schematy elektryczne.
 • Określają zastosowanie obwodów szeregowych i równoległych.
 • Omawiają sposoby łączenia źródeł i odbiorników energii elektrycznej.
 • Rozróżniają symbole graficzne wybranych elementów elektrycznych.
  Rozszerzające
  (K + P) + R

  ocena:
  dobra
 • Montują obwody elektryczne szeregowe i równoległe.
 • Dobierają napięcie źródła do napięcia odbiornika prądu.
 • Wyliczają wady i zalety szeregowych oraz równoległych obwodów elektrycznych.
 • Rozróżniają obwody elektryczne.
  Dopełniające
  (K + P + R) + D

  ocena:
  bardzo dobra
 • Porównują obwody szeregowe i równoległe.
 • Budują obwody elektryczne według schematu.
 • Wyjaśniają różnice między obwodem szeregowym, a równoległym.
  Ponadprogramowe
  (K + P + R + D) + PP

  ocena:
  celująca
 • Samodzielnie projektują oraz budują złożone obwody elektryczne.
 • Diagnozują obwody elektryczne, wykorzystując przyrządy pomiarowe.
 • Posiadają wykraczający poza program zakres wiedzy, np. wyjaśniają zjawiska zachodzące w odbiornikach włączonych w obwód elektryczny, znają przyrządy pomiarowe.

Darmowe strony www dla każdego