Program zajęć technicznych jest zgodny z podstawą programowa zajęć technicznych określonej Rozporządzeniem MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, która określa wymagania ogólne celów kształcenia:
 1. Rozpoznawanie i opis działania elementów środowiska technicznego.
 2. Planowanie i realizacja praktycznych działań technicznych (od pomysłu do wytworu).
 3. Sprawne i bezpieczne posługiwanie się sprzętem technicznym.
      Program realizowany jest według podręczników do zajęć technicznych wydawnictwa Stanpol, autorstwa Bogusławy  Staneckiej i Czesława Staneckiego, dopuszczonych do użytku szkolnego, przeznaczonych do kształcenia ogólnego uwzględniających nową podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla wybranego typu szkoły i rodzaju zajęć edukacyjnych posiadających w wykazie numer ewidencyjny:
 1. 321/1/2011/z1 - Karta rowerowa. Zajęcia techniczne w klasach IV-VI szkoły podstawowej -data dopuszczenia: 2011-12-16 
 2. 321/2/2012 - Zajęcia techniczne. Część 1 - data dopuszczenia: 2012-04-04 
 3. 321/3/2012 - Zajęcia techniczne. Część 2 - data dopuszczenia: 2012-11-26 

Sposób i kryteria oceniania postępów ucznia.

Ocenie podlegają następujące obszary aktywności:
 • aktywność na lekcjach;
 • prace wytwórcze wykonywane na lekcjach;
 • zadania dodatkowe;
 • odpowiedzi ustne;
 • testy;
 • zadania domowe;
 • przygotowanie uczniów do zajęć.

Ogólne wymagania na poszczególne oceny:

Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
 • zdobył wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania;
 • biegle posługuje się zdobytą wiedzą i umiejętnościami w nietypowych sytuacjach praktycznych;
 • racjonalnie wykorzystuje swoje uzdolnienia na każdych zajęciach;
 • proponuje nowatorskie rozwiązania;
 • osiąga sukcesy w konkursach technicznych.
Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
 • opanował w pełni treści programowe, samodzielnie wyjaśnia zjawiska i procesy, rozumie zależności;
 • w pełni wykorzystuje wiadomości i umiejętności do rozwiązania zadań problemowych;
 • właściwie organizuje stanowisko pracy, przestrzega zasad bhp;
 • sprawnie posługuje się narzędziami i przyborami, poprawnie wykonuje operacje technologiczne;
 • potrafi współdziałać w grupie podczas realizacji zadań zespołowych.
Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
 • opanował w stopniu zadowalającym wiadomości określone programem nauczania;
 • umie wykorzystywać wiadomości i umiejętności do rozwiązywania zadań teoretycznych i praktycznych;
 • stosuje zasady dotyczące organizacji i bezpieczeństwa pracy, racjonalnie wykorzystuje czas pracy;
 • poprawnie posługuje się narzędziami i przyborami, w stopniu zadowalającym opanował umiejętności technologiczne.
Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
 • opanował wiadomości na poziomie podstaw programowych;
 • umie wykorzystać wiadomości i umiejętności do rozwiązania zadań teoretycznych i praktycznych o średnim stopniu trudności;
 • przeważnie stosuje zasady dotyczące organizacji i bezpieczeństwa pracy;
 • mało efektywnie wykorzystuje czas pracy;
 • popełnia błędy w posługiwaniu się narzędziami i przyborami, w stopniu średnim opanował operacje technologiczne.
Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
 • ma braki w wiedzy na poziomie podstaw programowych;
 • rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności;
 • ma trudności z poprawną organizacją pracy, wykazuje brak samodzielności;
 • posługuje się tylko prostymi narzędziami i przyborami, z pomocą nauczyciela wykonuje proste operacje technologiczne.

USZEGÓŁOWIONE KRYTERIA NA OCENĘ:


KLASA IV

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

Wymagania zostały opracowane na podstawie materiałów autorstwa Bogusławy Staneckiej i Czesława Staneckiego, autorów programu nauczania realizowanego według podręcznika do zajęć technicznych w szkole podstawowej „karta rowerowa” wydawnictwa STANPol autorstwa wyżej wymienionych.

Ocena
(poziom wymagań)
Kryteria

Celująca

(wykraczające)

stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
 • zdobył wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania z zakresu BRD;
 • biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu zadań teoretycznych i praktycznych - proponuje rozwiązania nietypowe;
 • biegle i właściwie posługuje się Kodeksem drogowym;
 • śledzi zmiany w przepisach dotyczących ruchu drogowego;
 • jest zaangażowany emocjonalnie i dąży do samodoskonalenia oraz poszerzania zakresu swojej wiedzy z BRD;
 • współpracuje z policją;
 • motywuje innych uczniów;
 • racjonalnie wykorzystuje czas oraz przestrzega zasad bhp;
 • odnosi sukcesy w konkursach BRD.

(aby uzyskać ocenę celującą nie jest konieczne spełnienie wszystkich warunków, ale większości z nich – przy czym dwa pierwsze koniecznie)

Bardzo dobra

(dopełniające)

stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
 • podczas wykonywania typowych zadań teoretycznych i praktycznych wykazuje się dużą samodzielnością, starannością, sumiennością oraz odpowiedzialnością w działaniu;
 • opanował pełny zakres wiedzy określonej programem nauczania dotyczący BRD;
 • w pełni wykorzystuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania zadań problemowych;
 • potrafi w praktyce zastosować poznane wiadomości dotyczące zasad ruchu drogowego;
 • umiejętnie posługuje się Kodeksem drogowym;
 • opanował bezbłędnie technikę jazdy na rowerze;
 • prace wytwórcze wykonuje zgodne z projektem;
 • zna i stosuje podczas pracy zasady bezpieczeństwa i higieny;
 • bardzo chętnie prezentuje zdobytą wiedzę na forum klasy.

Dobra

(rozszerzone)

stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
 • podczas wykonywania typowych zadań teoretycznych i praktycznych wykazuje zaangażowanie i samodzielność w działaniu, jest staranny i systematyczny;
 • opanował w dużym zakresie wiedzę określoną programem nauczania w zakresie BRD;
 • wykorzystuje zdobyte wiadomości i umiejętności do samodziel­nego rozwiązywania typowych zadań;
 • jego prace są estetyczne lecz zawierają drobne niedociągnięcia;
 • właściwie korzysta z Kodeksu drogowego;
 • zna i stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dostateczna

(podstawowe)

stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
 • podczas wykonywania typowych zadań teoretycznych i praktycznych podejmuje próby samodzielnego rozwiązywania zadań, rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności;
 • opanował minimum zakresu wiedzy określonej programem nauczania z zakresu BRD;
 • ma problem z zastosowaniem w praktyce poznanych wiadomo­ści dotyczących zasad ruchu drogowego;
 • opanował w stopniu podstawowym technikę jazdy na rowerze;
 • prace wytwórcze wykonuje niedokładnie i mało estetycznie;
 • czasami korzysta z Kodeksu drogowego;
 • mało efektywnie wykorzystuje czas pracy;
 • stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dopuszczająca

(konieczne)

stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
 • stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • ma braki wiedzy w zakresie podstawowych treści określonych programem nauczania;
 • przy pomocy nauczyciela rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności;
 • rzadko korzysta z Kodeksu drogowego;
 • ma trudności z poprawną organizacją pracy.

Niedostateczna

stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
 • podczas wykonywania zadań teoretycznych i praktycznych nie wykazuje chęci do pracy, jest niesamodzielny oraz nie potrafi organizować pracy;
 • nie opanował minimum wiedzy określonej programem naucza­nia, co uniemożliwia zdobycie karty rowerowej;
 • nie jest w stanie wykonać najprostszych zadań;
 • nie przestrzega zasad bezpiecznej i higienicznej pracy.

Uszczegółowione wymagania :

Materiał nauczania podzielony jest na grupy tematyczne, do których zostały określone treści oraz osiągnięcia ucznia (wiadomości i umiejętności), które powinien opanować.

Osiągnięcia podzielone są na:

 • konieczne – niezbędne do otrzymania oceny dopuszczającej;
 • podstawowe – ich opanowanie gwarantuje uzyskanie oceny dostatecznej;
 • ponadpodstawowe – umożliwiają osiąganie ocen powyżej dostatecznej w zależności od stopnia ich opanowania opisanych w tabeli opisującej kryteria na poszczególne oceny.
 1. PRZEPISY O RUCHU PIESZYCH
 2. ZASADY BEZPIECZNEGO PORUSZANIA SIĘ PO DROGACH
 3. ZNAKI I SYGNAŁY DROGOWE OBOWIĄZUJĄCE ROWERZYSTÓW
 4. MANEWRY NA DRODZE
 5. ZASADY PIERWSZEŃSTWA PRZEJAZDU NA SKRZYŻOWANIACH
 6. ZASADY RUCHU DROGOWEGO OBOWIĄZUJĄCE ROWERZYSTÓW
 7. BUDOWA I KONSERWACJA ROWERU
 8. WYPADEK NA DRODZE
 9. DOSKONALENIE TECHNIKI JAZDY ROWEREM

I Przepisy o ruchu pieszych

Materiał nauczania Osiągnięcia uczniów
 1. Definicja określenia: droga, pieszy i uczestnik ruchu drogowego.
 2. Elementy drogi
 3. Poruszanie się pieszych po drodze w mieście, na wsi oraz poza terenem zabudowanym.
 4. Poruszanie się w miejscach o ograniczonej widoczności.
 5. Znaczenie elementów odblaskowych.
 6. Znaki drogowe dotyczące pieszych.
Wymagania konieczne
Uczeń:
 • w konkretny przypadku (w terenie lub na rysunku) potrafi wskazać podstawowe elementy drogi – jezdnia, pobocze, chodnik;
 • wie jak korzystać z drogi z chodnikiem oraz bez chodnika.
Wymagania podstawowe
Uczeń:
 • nazywa elementy drogi;
 • opisuje zachowania pieszego podczas korzystania z jezdni i pobocza;
 • omawia zasady poruszania się w mieście i poza miastem;
 • wymienia czynniki wpływające na polepszenie widoczności i bezpieczeństwa pieszego na drodze;
 • rozpoznaje i nazywa znaki drogowe pionowe dotyczące pieszych.
Wymagania ponadpodstawowe
Uczeń:
 • wyjaśnia podstawowe pojęcia dotyczące ruchu pieszych;
 • przewiduje niebezpieczne sytuacje związane z nieprawidłowym sposobem poruszania się pieszych;
 • uzasadnia potrzebę noszenia elementów odblaskowych;
 • poprawnie interpretuje znaczenie znaków drogowych dotyczących pieszych.
 1. Przechodzenie przez jezdnię:
  1. po pasach bez sygnalizacji świetlnej;
  2. po pasach z sygnalizacją świetlną;
  3. po pasach z wysepką na środku;
  4. poza przejściami dla pieszych;
  5. w miejscach o ograniczonej widoczności.
 2. Przechodzenie przez przejazdy kolejowe strzeżone i niestrzeżone.
 3. Zasady obowiązujące pieszych poruszających się w kolumnie.
Wymagania konieczne
Uczeń:
 • rozpoznaje na drodze miejsce przeznaczone do przejścia na drugą stronę;
 • wie, jak zachować się na przejściu z sygnalizacją świetlną;
 • potrafi zademonstrować jak przejść przez jezdnię gdy nie ma wyznaczonego miejsca do przechodzenia na drugą stronę.
Wymagania podstawowe
Uczeń:
 • wymienia zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię na przejściach;
 • objaśnia sposób przechodzenia przez jezdnię zgodnie z zasadą upewniania się i zasadą ruchu prawostronnego;
 • bezpiecznie przechodzi przez jezdnię w miejscach oznaczonych i nieoznaczonych zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami;
 • wymienia zasady bezpiecznego poruszania się pieszych w kolumnie.
Wymagania ponadpodstawowe
Uczeń:
 • wyjaśnia podstawowe pojęcia dotyczące ruchu pieszych;
 • przewiduje niebezpieczne sytuacje związane z nieprawidłowym sposobem poruszania się pieszych;
 • uzasadnia potrzebę noszenia elementów odblaskowych;
 • poprawnie interpretuje znaczenie znaków drogowych dotyczących pieszych.
 1. Rozwiązywanie testów dotyczących ruchu pieszych.
Wymagania konieczne
Uczeń: poprawnie rozwiązuje ponad 30% zadań.
Wymagania podstawowe
Uczeń: poprawnie rozwiązuje co najmniej 60% zadań.
Wymagania ponadpodstawowe
Uczeń:
 • dobry – poprawnie rozwiązuje co najmniej 75% zadań;
 • bardzo dobry – poprawnie rozwiązuje co najmniej 90% zadań;
 • celujący – bezbłędnie rozwiązuje wszystkie zadania.
POWRÓT DO:

II Zasady bezpiecznego poruszania się po drogach

Materiał nauczania Osiągnięcia uczniów
 1. Zasada szczególnej ostrożności.
 2. Zasada ograniczonego zaufania.
 3. Zasada ruchu prawostronnego.
Wymagania podstawowe
Uczeń:
 • wymienia zasady bezpiecznego poruszania się po drodze;
 • określa sytuacje na drodze, w których należy stosować poznane zasady.
Wymagania ponadpodstawowe
Uczeń:
 • charakteryzuje zasady bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym;
 • dostrzega zagrożenia wynikające z nie przestrzegania zasad bezpiecznego poruszania się po drodze.
POWRÓT DO:

III Znaki i sygnały drogowe obowiązujące rowerzystów:

Materiał nauczania Osiągnięcia uczniów
 1. Klasyfikacja znaków i  sygnałów drogowych.
 2. Znaki drogowe pionowe.
 3. Znaki drogowe poziome.
 4. Sygnały świetlne, dźwiękowe oraz sygnały dawane przez osobę kierującą ruchem.
 5. Hierarchia ważności znaków, sygnałów, poleceń i przepisów
Wymagania konieczne
Uczeń:
 • rozumie znaczenie znaków zakazu i nakazu obowiązujących rowerzystów i pieszych;
 • wie jak zachować się widząc znaki (poziome i pionowe): stop, ustąp pierwszeństwa, droga z pierwszeństwem.
Wymagania podstawowe
Uczeń:
 • rozróżnia znaki drogowe pionowe i poziome;
 • rozpoznaje grupy znaków drogowych pionowych na podstawie ich kształtu i koloru;
 • nazywa i opisuje wybrane znaki drogowe pionowe i poziome;
 • potrafi dostosować się do zakazów i nakazów wyrażonych za pomocą znaków drogowych;
 • nazywa sygnały występujące na drodze;
 • wyjaśnia znaczenie sygnałów świetlnych i odpowiadających im sygnałów dawanych przez osobę kierującą ruchem;
 • potrafi dostosować się do sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej oraz do sygnałów dawanych przez osobę kierującą ruchem;
 • określa kolejność ważności znaków, sygnałów, poleceń oraz przepisów.
Wymagania ponadpodstawowe
Uczeń:
 • prawidłowo interpretuje treść znaków pionowych i poziomych obowiązujących rowerzystę;
 • wyjaśnia treść oraz znaczenie tabliczek umieszczonych pod znakami;
 • wymienia znaki o szczególnych kształtach i uzasadnia ich odmienność;
 • dobiera znaki drogowe pionowe do odpowiednich znaków poziomych;
 • uzasadnia konieczność rozmieszczania znaków drogowych w różnych miejscach;
 • uzasadnia potrzebę znajomości znaków i sygnałów drogowych oraz konieczność stosowania się do nich;
 • przewiduje skutki nie przestrzegania zasad i przepisów wynikających z treści znaków oraz sygnałów drogowych.
POWRÓT DO:

IV Manewry na drodze:

Materiał nauczania Osiągnięcia uczniów
 1. Prezentacja i omówienie sposobu wykonania podstawowych manewrów:
  • włączanie się do ruchu;
  • zmiana pasa ruchu;
  • zmiana kierunku jazdy;
  • wymijanie;
  • omijanie;
  • wyprzedzanie.
 2. Znaki drogowe powiązane z manewrami drogowymi.
 3. Zasady bezpieczeństwa podczas wykonywania manewrów.
Wymagania konieczne
Uczeń:
 • potrafi określić podstawowe zasady podczas wykonywania manewrów wpływające na bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
 • wykonując manewry na placu manewrowym dba o bezpieczeństwo swoje i innych.
Wymagania podstawowe
Uczeń:
 • wymienia podstawowe manewry w ruchu drogowym;
 • opisuje zachowanie rowerzysty włączającego się do ruchu oraz rowerzysty zamierzającego zmienić zajmowany pas ruchu;
 • nazywa manewry powodujące zmianę kierunku jazdy;
 • rozróżnia manewry: wymijanie, omijanie, wyprzedzanie;
 • poprawnie wykonuje manewry na placu manewrowym.
Wymagania ponadpodstawowe
Uczeń:
 • wyjaśnia na czym polegają manewry;
 • wyjaśnia zasady obowiązujące rowerzystę podczas wykonywania poszczególnych manewrów;
 • dostrzega zagrożenia, jakie mogą wystąpić podczas wykonywania manewrów.
POWRÓT DO:

V Zasady pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach:

Materiał nauczania Osiągnięcia uczniów
 1. Pojęcie skrzyżowania.
 2. Rodzaje skrzyżowań oraz powiązane z nimi znaki drogowe.
 3. Zasady przejazdu przez skrzyżowanie:
  1. równorzędne;
  2. podporządkowane;
  3. o ruchu okrężnym;
  4. o ruchu kierowanym sygnalizacją świetlną.
 4. Pojazdy uprzywilejowane na skrzyżowaniu
Wymagania konieczne
Uczeń:
 • wie jak rozpoznać i zachować się na skrzyżowaniu dróg równorzędnych;
 • wie jak zachować się na skrzyżowaniu widząc znaki; ustąp pierwszeństwa i droga z pierwszeństwem;
 • wie jak zachować się na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną;
 • wie jak zachować się gdy do skrzyżowania dojeżdża pojazd uprzywilejowany.
Wymagania podstawowe
Uczeń:
 • wyjaśnia pojęcia: skrzyżowanie, pojazd uprzywilejowany;
 • zna rodzaje skrzyżowań i sposoby ich oznakowania;
 • opisuje znaczenie znaków i sygnałów na skrzyżowaniach;
 • określa pierwszeństwo przejazdu pojazdów na skrzyżowaniu w różnych sytuacjach drogowych z drobną pomocą nauczyciela.
Wymagania ponadpodstawowe
Uczeń:
 • charakteryzuje poszczególne rodzaje skrzyżowań;
 • dobiera znaki drogowe do rodzaju skrzyżowania;
 • wyjaśnia zasady przejazdu na skrzyżowaniach równorzędnych, podporządkowanych, z sygnalizacją świetlną oraz na skrzyżowaniach o ruchu okrężnym;
 • potrafi ocenić sytuację na skrzyżowaniu i podjąć właściwą decyzję;
 • przewiduje zagrożenia, które mogą wystąpić podczas przejeżdżania przez skrzyżowanie.
POWRÓT DO:

VI Zasady ruchu drogowego obowiązujące rowerzystów

Materiał nauczania Osiągnięcia uczniów
 1. Przepisy ruchu drogowego dotyczące rowerzystów.
 2. Poruszanie się po drogach.
 3. Zachowanie się rowerzysty wobec pieszych.
 4. Miejsca przejazdu rowerzystów przez jezdnię.
 5. Zakazy dotyczące rowerzystów.
 6. Kolumna rowerów.
Wymagania konieczne
Uczeń:
 • wie jak rozpoznać drogę tylko dla rowerów oraz dla rowerów i pieszych;
 • rozpoznaje miejsca gdzie nie wolno poruszać się rowerem;
 • zna najważniejsze zasady jazdy rowerem po drodze dostępnej dla wszystkich pojazdów, drodze tylko dla rowerów oraz drodze dla rowerów i pieszych;
 • zna najważniejsze zakazy obowiązujące rowerzystów.
Wymagania podstawowe
Uczeń:
 • wymienia prawa rowerzysty;
 • określa obowiązki rowerzysty;
 • wymienia oraz uzasadnia zakazy stosowane wobec rowerzystów.
Wymagania ponadpodstawowe
Uczeń:
 • prawidłowo interpretuje prawa oraz obowiązki rowerzysty;
 • wyjaśnia konieczność stosowania się do zakazów w ruchu drogowym;
 • dostrzega zagrożenia mogące wystąpić na skutek nie przestrzegania przepisów i zasad ruchu drogowego.
 1. Zasady zdawania na kartę rowerową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Procedury wydawania karty rowerowej.
 3. Analiza i wypełnianie arkusza zaliczeń.
Wymagania podstawowe
Uczeń:
 • wymienia warunki, jakie musi spełnić, aby uzyskać kartę rowerową;
 • poprawnie wypełnia druk z danymi osobowymi - arkusz zaliczeń.
Wymagania ponadpodstawowe
Uczeń:
 • uzasadnia konieczność posiadania karty rowerowej.
 1. Rozwiązywanie testów dotyczących ruchu pieszych.
Wymagania konieczne
Uczeń: poprawnie rozwiązuje ponad 30% zadań.
Wymagania podstawowe
Uczeń: poprawnie rozwiązuje ponad 60% zadań.
Wymagania ponadpodstawowe
Uczeń:
 • dobry – poprawnie rozwiązuje co najmniej 75% zadań;
 • bardzo dobry – poprawnie rozwiązuje co najmniej 90% zadań;
 • celujący – bezbłędnie rozwiązuje wszystkie zadania.
POWRÓT DO:

VII Budowa i konserwacja roweru

Materiał nauczania Osiągnięcia uczniów
 1. Historia roweru.
 2. Funkcja i budowa roweru.
 3. Obowiązkowe i dodatkowe wyposażenie roweru oraz jego stan techniczny.
 4. Elementy układu oświetleniowego oraz hamulcowego roweru i ich funkcja.
 5. Obsługa techniczna oraz konserwacja wg zaleceń podanych w instrukcji
 6. Prezentacja i omówienie podstawowych czynności związanych z eksploatacją oraz konserwacją roweru:
  • regulacja siodełka i kierownicy;
  • sprawdzenie oświetlenia i hamulców oraz stanu ogumienia;
  • czyszczenie i oliwienie.
Wymagania konieczne
Uczeń:
 • wymienia elementy będące obowiązkowym wyposażeniem roweru;
 • potrafi przeprowadzić podstawową regulację roweru.
Wymagania podstawowe
Uczeń:
 • nazywa i wskazuje podstawowe mechanizmy i układy roweru;
 • wymienia i wskazuje elementy wchodzące w skład układu hamulcowego oraz elementy stanowiące instalację elektryczną;
 • rozróżnia elementy stanowiące obowiązkowe i dodatkowe wyposażenie roweru;
 • potrafi przeprowadzić podstawową konserwację i regulację roweru.
Wymagania ponadpodstawowe
Uczeń:
 • wskazuje kolejne etapy rozwoju konstrukcji roweru
 • dostrzega związek między potrzebą zwiększania funkcjonalności konstrukcji, a wprowadzanymi zmianami;
 • wyjaśnia zasadę działania układu hamulcowego oraz instalacji elektrycznej;
 • obsługuje i eksploatuje rower zgodnie z instrukcją jego obsługi;
 • określa sposoby zapobiegania awariom, które powstają w wyniku eksploatacji roweru;
 • uzasadnia celowość dbania o stan techniczny roweru.
POWRÓT DO: >

VIII Wypadek na drodze

Materiał nauczania Osiągnięcia uczniów
 1. Przyczyny wypadków drogowych.
 2. Pojęcia: kolizja i wypadek drogowy.
 3. Oznakowanie miejsca wypadku.
 4. Powiadomienie służb ratunkowych.
 5. Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej.
 6. Zawartość apteczki pierwszej pomocy.
 7. Zasady postępowania przy opatrywaniu ran, krwotokach zewnętrznych oraz zwichnięciach, złamaniach i poparzeniach.
Wymagania konieczne
Uczeń:
 • zna numery telefonów pogotowia, policji oraz straży pożarnej;
 • potrafi wezwać pomoc na miejsce wypadku.
Wymagania podstawowe
Uczeń:
 • wymienia przyczyny wypadków drogowych z udziałem pieszych i rowerzystów;
 • zna numery telefonów pogotowia, policji oraz straży pożarnej;
 • potrafi wezwać pomoc na miejsce wypadku;
 • określa sposoby zapobiegania wypadkom.
Wymagania ponadpodstawowe
Uczeń:
 • wyjaśnia zasady postępowania w razie wypadku (bez ofiar oraz z ofiarami w ludziach);
 • ustala czynności, które uczeń może wykonać w razie wypadku;
 • potrafi ocenić stan poszkodowanego i podjąć właściwą decyzję;
 • potrafi udzielić pierwszej pomocy w drobnych urazach (skaleczenie, otarcie, krwawienie, poparzenie, zwichnięcie, złamanie).
POWRÓT DO:

IX Doskonalenie techniki jazdy rowerem

Materiał nauczania Osiągnięcia uczniów
 1. Doskonalenie umiejętności jazdy na rowerze:
  • ruszanie z miejsca;
  • jazda po wyznaczonym pasie ruchu;
  • jazda po prostych odcinkach i łukach;
  • jazda z góry i pod górę;
  • jazda w złych warunkach widoczności;
  • kierowanie rowerem tylko jedną ręką (prawą lub lewą);
  • hamowanie;
  • zatrzymanie się przed przeszkodą.
 2. Doskonalenie wykonywania podstawowych manewrów (włączanie się do ruchu, zmiana pasa lub kierunku jazdy, zawracanie, omijanie, wymijanie oraz wyprzedzanie).
Wymagania konieczne
Uczeń:
 • prawidłowo porusza się rowerem;
 • podczas manewrów zwraca uwagę na bezpieczeństwo swoje i innych.
Wymagania podstawowe
Uczeń:
 • prawidłowo porusza się rowerem;
 • poprawnie wykonuje podstawowe manewry.
Wymagania ponadpodstawowe
Uczeń:
 • jeździ rowerem zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami ruchu drogowego;
 • uzasadnia celowość:
  1. stosowania elementów odblaskowych na kołach roweru i na ubiorze rowerzysty,
  2. stosowania oświetlenia,
  3. noszenia ubrań w jaskrawych kolorach;
 • uzasadnia potrzebę stosowania kasku ochronnego, ochraniaczy łokci i kolan.
POWRÓT DO:

KLASY V i VI


Materiał realizowany w Klasach V i VI jest podzielony na siedem grup tematycznych, do których wymagane umiejętności i wiedza z nich obowiązująca zostały przedstawione w tabelach.


Standardy wymagań edukacyjnych w zakresie wiadomości i umiejętności uczniów:
RYSUNEK TECHNICZNY


Wymagania Osiągnięcia Uczniów
Umiejętności Wiadomości
  Konieczne
  K

  ocena:
  dopuszczająca
 • Posługują się elementarnymi przyborami kreślarskimi.
 • Czytają proste rysunki techniczne.
 • Znają pojęcie aksonometrii.
 • Nazywają trzy rodzaje rzutów aksonometrycznych.
  Podstawowe
  K + P

  ocena:
  dostateczna
 • Określają funkcję i przeznaczenie podstawowych przyborów do rysowania.
 • Odróżniają izometrię od dimetrii ukośnej i prostokątnej.
 • Znają układ osi w poszczególnych rodzajach aksonometrii.
 • Znają zależności wymiarów grubości, szerokości i wysokości w rodzajach aksonometrii.
 • Objaśniają zasady tworzenia rysunku w izometrii.
  Rozszerzające
  (K + P) + R

  ocena:
  dobra
 • Na podstawie rzutów aksonometrycznych rysują przedmioty w rzutach prostokątnych.
 • Wskazują różnicę pomiędzy izometrią, a dimetrią ukośną i prostokątną.
 • Omawiają kolejne etapy rysowania w aksonomertii.
  Dopełniające
  (K + P + R) + D

  ocena:
  bardzo dobra
 • Sprawnie posługują się przyborami do rysowania.
 • Rysują przedmioty w izometrii oraz dimetrii ukośnej i prostokątnej na podstawie rzutów prostokątnych.
 • Wyjaśniają terminologię stosowaną w rysunku technicznym.
 • Uzasadniają potrzebę stosowania rysunku technicznego, jako środka przekazu informacji technicznej między projektantem, a wykonawcą.
  Ponadprogramowe
  (K + P + R + D) + PP

  ocena:
  celująca
 • Wykonują rzuty aksonometryczne złożonych przedmiotów.
 • Posiadają szeroki zakres wiedzy z rysunku technicznego i posługują się nią.

POWRÓT DO:

KLASY V i VI początek strony


MATERIAŁY WŁÓKIENNICZE


Wymagania Osiągnięcia Uczniów
Umiejętności Wiadomości
  Konieczne
  K

  ocena:
  dopuszczająca
 • Wykonują wybrane ściegi szycia ręcznego.
 • Dzielą materiały włókiennicze oraz łączą przez zszywanie.
 • Posługują się podstawowymi narzędziami do ręcznej obróbki materiałów włókienniczych.
 • Wymieniają nazwy niektórych włókien naturalnych i chemicznych oraz źródła ich pochodzenia.
 • Nazywają wyroby włókiennicze.
 • Rozróżniają i nazywają ściegi podstawowe i ozdobne.
 • Nazywają narzędzia stosowane do ręcznej obróbki materiałów włókienniczych.
  Podstawowe
  K + P

  ocena:
  dostateczna
 • Określają obszary zastosowań włókien naturalnych i chemicznych.
 • Wykonują ręczne ściegi podstawowe i ozdobne.
 • Czytają informacje zawarte na metkach wyrobów odzieżowych dotyczące składu zastosowanych surowców.
 • Czytają symbole graficzne określające sposób konserwacji odzieży.
 • Omawiają wybrane właściwości włókien.
 • Rozróżniają i nazywają wyroby włókiennicze.
 • Wyjaśniają znaczenie pojęcia ”konserwacja odzieży”.
 • Wymieniają podstawowe wymiary niezbędne przy zakupie odzieży.
  Rozszerzające
  (K + P) + R

  ocena:
  dobra
 • Określają wady i zalety włókien naturalnych i chemicznych.
 • Odróżniają włókna naturalne od włókien chemicznych na podstawie próby spalania oraz poprzez badanie organoleptyczne.
 • Porównują właściwości izolacyjne, higroskopijne, sprężyste tkanin wykonanych z włókien naturalnych i chemicznych.
 • Wyjaśniają zasadę powstawania tkaniny i dzianiny.
 • Wyjaśniają, z jakiego surowca powinny być wykonane określone wyroby odzieżowe.
 • Wyjaśniają, od czego zależy sposób konserwacji odzieży.
  Dopełniające
  (K + P + R) + D

  ocena:
  bardzo dobra
 • Klasyfikują włókna.
 • Dobierają surowiec do określonego wyrobu odzieżowego.
 • Planują i wykonują pracę wytwórczą, uwzględniając kolejność operacji technologicznych i czas ich trwania.
 • Wyjaśniają, od czego zależą właściwości użytkowe tkaniny i dzianiny.
 • Identyfikują tkaninę po kodzie barwnych nitek.
 • Identyfikują wymiary sylwetki z wielkościami katalogowymi.
  Ponadprogramowe
  (K + P + R + D) + PP

  ocena:
  celująca
 • Uzasadniają potrzebę przeprowadzania badań właściwości fizycznych i chemicznych włókien.
 • Podczas realizacji zadań technicznych stosują nowatorskie rozwiązania.
 • Posiadają wykraczający poza program zakres wiedzy, np. prezentują nietypowe zastosowania materiałów włókienniczych, prezentują rys historyczny rozwoju żelazka, krosna, maszyny dziewiarskiej.
 • Wyjaśniają zasady konstruowania form odzieżowych.

POWRÓT DO:

KLASY V i VI początek strony


TWORZYWA SZTUCZNE


Wymagania Osiągnięcia Uczniów
Umiejętności Wiadomości
  Konieczne
  K

  ocena:
  dopuszczająca
 • Posługują się podstawowymi narzędziami do ręcznej obróbki tworzyw sztucznych.
 • Wykonują proste operacje technologiczne, np. przenoszą wymiar na materiał, dzielą tworzywa, wyrównują krawędzie, wiercą otwory.
 • Wymieniają nazwy niektórych tworzyw sztucznych i przykłady ich zastosowania.
 • Wymieniają wady i zalety tworzyw sztucznych.
 • Nazywają podstawowe operacje technologiczne występujące przy obróbce tworzyw sztucznych.
 • Nazywają narzędzia stosowane do ręcznej obróbki tworzyw sztucznych.
  Podstawowe
  K + P

  ocena:
  dostateczna
 • Klasyfikują tworzywa sztuczne według ich właściwości.
 • Określają obszary zastosowań tworzyw sztucznych.
 • Dobierają narzędzia do operacji technologicznych.
 • Omawiają właściwości tworzyw sztucznych na podstawie dotyku i ich wyglądu zewnętrznego.
 • Wymieniają tworzywa termoplastyczne i ich oznaczenia literowe.
 • Wyjaśniają znaczenie pojęć: utylizacja, recykling, biodegradacja.
  Rozszerzające
  (K + P) + R

  ocena:
  dobra
 • Porównują właściwości różnych tworzyw sztucznych.
 • Określają najbardziej ekologiczny sposób przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych.
 • Uzasadniają potrzebę segregacji śmieci w gospodarstwach domowych.
 • Dobierają narzędzia do obrabianego materiału.
 • Omawiają zachowanie się tworzywa termoplastycznego pod wpływem temperatury.
 • Omawiają metody przetwarzania tworzyw sztucznych na wyroby użytkowe.
 • Wyjaśniają znaczenie symboli stosowanych na opakowaniach z tworzyw sztucznych.
  Dopełniające
  (K + P + R) + D

  ocena:
  bardzo dobra
 • Dobierają tworzywo sztuczne do określonego wyrobu użytkowego.
 • Określają metodę, jaką został wytworzony wybrany przedmiot użytkowy.
 • Planują i wykonują pracę wytwórczą, uwzględniając kolejność operacji technologicznych i czas ich trwania.
 • Wyjaśniają, jakie właściwości tworzyw sztucznych zadecydowały o ich szerokim zastosowaniu.
 • Wyjaśniają aspekt ekonomiczny powszechnego stosowania tworzyw sztucznych.
 • Omawiają uboczne skutki produkcji tworzyw sztucznych.
  Ponadprogramowe
  (K + P + R + D) + PP

  ocena:
  celująca
 • Oceniają i uzasadniają potrzebę wykorzystania surowców wtórnych.
 • Proponują nowatorskie rozwiązania techniczne i stosują je przy wykonywaniu zadań.
 • Posiadają wykraczający poza program zakres wiedzy, np. przedstawiają nietypowe zastosowania tworzyw sztucznych, prezentują rys historyczny rozwoju tworzyw.

POWRÓT DO:

KLASY V i VI początek strony


METALE


Wymagania Osiągnięcia Uczniów
Umiejętności Wiadomości
  Konieczne
  K

  ocena:
  dopuszczająca
 • Określają właściwości fizyczne metali.
 • Rozpoznają podstawowe narzędzia do ręcznej obróbki metali.Określają właściwości fizyczne metali.
 • Rozpoznają podstawowe narzędzia do ręcznej obróbki metali.
 • Wymieniają nazwy metali i przykłady ich zastosowania.
 • Nazywają narzędzia stosowane do obróbki metalu.
  Podstawowe
  K + P

  ocena:
  dostateczna
 • Posługują się podstawowymi narzędziami do ręcznej obróbki metali.
 • Określają obszary zastosowań metali.
 • Określają podstawowe operacje technologiczne występujące przy obróbce metali.
 • Wymieniają zastosowanie stali.
 • Omawiają właściwości metali.
 • Charakteryzują podstawowe właściwości stopów żelaza.
  Rozszerzające
  (K + P) + R

  ocena:
  dobra
 • Porównują właściwości różnych metali oraz ich stopów.
 • Dobierają narzędzia do operacji technologicznych.
 • Określają skutki korozji.
 • Omawiają sposób pozyskiwania żelaza z rudy żelaza oraz stopów metali.
 • Omawiają zastosowanie metali kolorowych oraz ich stopów.
 • Wyjaśniają zjawisko korozji.
  Dopełniające
  (K + P + R) + D

  ocena:
  bardzo dobra
 • Badają przewodnictwo oraz właściwości magnetyczne metali.
 • Posługują się suwmiarką.
 • Wyjaśniają, jakie właściwości metali zadecydowały o ich zastosowaniu.
 • Omawiają metody zabezpieczania przed korozją.
 • Omawiają budowę suwmiarki.
  Ponadprogramowe
  (K + P + R + D) + PP

  ocena:
  celująca
 • Oceniają i uzasadniają potrzebę wykorzystania surowców wtórnych.
 • Proponują nowatorskie rozwiązania techniczne, dobierają materiał do wytworu uwzględniając wymagania użytkowe, ekonomiczne i konstrukcyjne.
 • Posiadają wykraczający poza program zakres wiedzy, np. przedstawiają nietypowe zastosowania metali, prezentują sposoby uzyskiwania metali z rud, nazywają rudy.

POWRÓT DO:

KLASY V i VI początek strony


URZĄDZENIA TECHNICZNE


Wymagania Osiągnięcia Uczniów
Umiejętności Wiadomości
  Konieczne
  K

  ocena:
  dopuszczająca
 • Rozpoznają niektóre elementy mechaniczne-przekładnie.
 • Nazywają i rozróżniają przekładnie.
  Podstawowe
  K + P

  ocena:
  dostateczna
 • Wskazują urządzenia techniczne, w których występują przekładnie.
 • Wymieniają nazwy urządzeń technicznych wykorzystujących przekładnie.
  Rozszerzające
  (K + P) + R

  ocena:
  dobra
 • Określają zastosowanie przekładni.
 • Omawiają budowę wybranych przekładni.
  Dopełniające
  (K + P + R) + D

  ocena:
  bardzo dobra
 • Rozróżniają konstrukcyjne elementy mechaniczne maszyn: koła zębate, osie, wałki, łożyska, przekładnie.
 • Wyjaśniają zasadę przenoszenia ruchu w przekładniach.
 • Omawiają rolę poszczególnych elementów mechanicznych zastosowanych w urządzeniach technicznych.
  Ponadprogramowe
  (K + P + R + D) + PP

  ocena:
  celująca
 • Samodzielnie projektują oraz budują układy mechaniczne.
 • Posiadają zakres wiedzy wykraczający poza program, np. prezentuje rys historyczny rozwoju konstrukcji poznanych przekładni.

POWRÓT DO:

KLASY V i VI początek strony


DOM BEZPIECZNY I WYGODNY


Wymagania Osiągnięcia Uczniów
Umiejętności Wiadomości
  Konieczne
  K

  ocena:
  dopuszczająca
 • Charakteryzują wybraną instalację domową.
 • Czytają i rysują wybrane symbole graficzne stosowane w rysunku budowlanym.
 • Wymieniają podstawowe instalacje domowe.
 • Nazywają odbiorniki poszczególnych instalacji.
  Podstawowe
  K + P

  ocena:
  dostateczna
 • Określają podstawowe funkcje instalacji domowych.
 • Projektują wyposażenie mieszkania z zastosowaniem symboli graficznych.
 • Wymieniają elementy instalacji domowych.
 • Wymieniają rodzaje kosztów związanych z eksploatacją mieszkania.
  Rozszerzające
  (K + P) + R

  ocena:
  dobra
 • Czytają i rysują schematy domowej instalacji elektrycznej.
 • Projektują funkcjonalne i estetyczne urządzenie mieszkania z uwzględnieniem zasad ergonomii.
 • Wyjaśniają funkcję i przeznaczenie poszczególnych elementów instalacji domowych.
 • Wyjaśniają zasady planowania przestrzeni w mieszkaniu w zależności od potrzeb rodziny.
  Dopełniające
  (K + P + R) + D

  ocena:
  bardzo dobra
 • Obliczają koszt zużycia energii elektrycznej, gazu i wody w swoim domu.
 • Projektują układy przestrzenne domu z uwzględnieniem potrzeb własnej rodziny.
 • Wskazują praktyczne sposoby zmniejszające koszt zużycia poszczególnych zasobów.
 • Wyróżniają w przestrzeni mieszkania strefy, w zależności od ich przeznaczenia (do nauki, wypoczynku, zabawy).
  Ponadprogramowe
  (K + P + R + D) + PP

  ocena:
  celująca
 • Uzasadniają potrzebę stosowania urządzeń pomiarowych celem zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, gazu, wody zimnej i ciepłej.
 • Porównują parametry różnych elementów instalacji domowych.
 • Posiadają wykraczający poza program zakres wiedzy, np. prezentują niekonwencjonalne źródła energii.
 • Wyjaśniają zasady wykonywania rysunków budowlanych.

POWRÓT DO:

KLASY V i VI początek strony


ŻYWNOŚĆ I ŻYWIENIE


Wymagania Osiągnięcia Uczniów
Umiejętności Wiadomości
  Konieczne
  K

  ocena:
  dopuszczająca
 • Grupują produkty spożywcze o zbliżonej wartości odżywczej.
 • Wykonują podstawowe czynności przy obróbce wstępnej warzyw i owoców.
 • Korzystają z wybranych urządzeń domowych.
 • Wymieniają składniki pokarmowe.
 • Wymieniają podstawowe grupy produktów spożywczych.
 • Nazywają czynności wykonywane podczas obróbki wstępnej.
  Podstawowe
  K + P

  ocena:
  dostateczna
 • Określają cele utrwalania żywności.
 • Określają wartość odżywczą wybranych produktów.
 • Wymieniają podstawowe sposoby utrwalania żywności.
 • Wymieniają nazwy produktów dostarczających odpowiednie składniki odżywcze.
  Rozszerzające
  (K + P) + R

  ocena:
  dobra
 • Ustalają, które produkty powinny być podstawą diety.
 • Określają funkcje, jakie pełnią składniki pokarmowe w organizmie.
 • Sporządzają proste potrawy, wykorzystując urządzenia gospodarstwa domowego.
 • Omawiają zawartość piramidy zdrowego żywienia.
 • Wskazują produkty pochodzenia zwierzęcego i roślinnego pełniące funkcję energetyczną, budulcową, regulującą.
  Dopełniające
  (K + P + R) + D

  ocena:
  bardzo dobra
 • Określają znaczenie poszczególnych składników odżywczych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka.
 • Dobierają metodę utrwalania żywności w zależności od produktu.
 • Poprawnie wykonują czynności związane z obróbką termiczną i wykańczającą oraz przygotowują posiłki zimne i gorące, stosując zasady higienicznej pracy.
 • Przedstawiają zasady właściwego odżywiania według piramidy zdrowego żywienia.
 • Charakteryzują sposoby konserwacji żywności.
 • Omawiają pojęcie żywności ekologicznej.
 • Wyjaśniają rolę witamin i składników mineralnych w żywieniu.
 • Wyjaśniają zasady obróbki wstępnej, termicznej i wykańczającej.
  Ponadprogramowe
  (K + P + R + D) + PP

  ocena:
  celująca
 • Wykorzystują zdobytą wiedzę podczas rozwiązywania zadań problemowych.
 • Określają i charakteryzują niekorzystny wpływ niektórych potraw na zdrowie i samopoczucie człowieka.
 • Określają rolę makro i mikroelementów w żywieniu.
 • Posiadają wykraczający poza program zakres wiedzy, np. wyjaśniają znaczenie symboli niektórych szkodliwych środków konserwujących żywność,
 • Wskazują choroby powstające w wyniku niedoboru witamin i składników mineralnych oraz podają sposoby zapobiegania.
 • Omawiają zagrożenia związane z chorobami, nadwagą, bulimią, anoreksją.

POWRÓT DO:

KLASY V i VI początek strony